Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

ZAPROSZENIE

 

Prezes Zarządu Fundacji zaprasza członków rady na spotkanie, które odbędzie się  27.06.2017 o godzinie 14:00 w Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja Prezesa Zarządu Fundacji nt działalności Fundacji w 2016 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego  i merytorycznego z działalności Fundacji LGD Partnerstwo dla Warmii za 2016 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Fundacji LGD Partnerstwo dla Warmii.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie rady i zarządu LGD Partnerstwo dla Warmii
  6. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Fundacji LGD Partnerstwo dla Warmii.
  7. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji Partnerstwo dla Warmii
  8. Wolne wnioski, sprawy różne. 

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za 2016 r.

Rachunek wyników za 2016 r.

Sprawozdanie merytoryczne i informacja dodatkowa za 2016 r.

Statut z proponowanymi zmianami

 


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Strona internetowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
działanie: 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Strona prowadzona przez FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DLA WARMII,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.