Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 


 

 

 

Co to są „małe projekty”?

 • Nieduże przedsięwzięcia (projekty) mieszkańców obszarów wiejskich, które mogą dostać dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania – stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; oś 4 Leader).
 •  Małe projekty – operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 wdrażanych podejściem Leader ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.
 •  Oś 3 PROW zawiera działania skierowane np. do gmin czy przedsiębiorców, jeżeli więc pomoc na daną operację, może być przyznana tym podmiotom w ramach działań Osi 3, nie można jej przyznać jako wsparcia dla „małych projektów”.

 Idea i rola „małych projektów”

 • Wsparcie finansowe drobnych lokalnych inicjatyw.
 • Wzbudzenie większego zainteresowania własnym obszarem, wzmacnianie lokalnej tożsamości.
 • Aktywizacja mieszkańców, organizacji i innych lokalnych podmiotów.

 Cel „małego projektu”

 • Określić cel, jaki stawia sobie Wnioskodawca przystępując do realizacji operacji, z którego wynikać będzie wpływ na osiągnięcie celów określonych w Programie (PROW 2007-2013).
 • Planowany cel operacji powinien być zgodny z celami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.

 Cel dla małych projektów określony w PROW 2007-2013

 • „Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.”

 Przykład celu

 •  „Umożliwienie mieszkańcom wsi kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego przez np.
 1. remont, wyposażenie oraz udostępnienie świetlicy wiejskiej”
 2. organizację imprezy pod nazwą „Dożynki”

 

BENEFICJENCI

 

1) osoba fizyczna, która jest:

 • obywatelem państwa członkowskiego UE,
 • pełnoletnia,
 • zamieszkująca na obszarze objętym LSR lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze.

2) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze np.:

 • Instytucje kościelne (caritas), parafie, inne związki wyznaniowe,
 • Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS (w tym KGW, OSP),
 • Fundacje,
 • Instytucje kultury, w tym:  biblioteki, muzea, orkiestry- jednostki organizacyjne jst utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 493) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Uwaga! Jeżeli w/w. instytucje działają na podstawie innych ustaw należy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie.

 • Wspólnoty gruntowe – ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169).
 • Uczniowskie kluby sportowe.
 • Instytuty PAN – Art. 46 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 1997 Nr 75 poz. 469 z późn. zm).
 • Spółdzielnie mieszkaniowe Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848)
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
 • Spółka wodna – Prawo wodne
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:

 • Wspólnota mieszkaniowa
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Spółka akcyjna w organizacji

Z pomocy nie mogą skorzystać:

Jednostki organizacyjne, którym ustawy nie nadają zdolności prawnej np. :

 • szkoły publiczne
 • przedszkola publiczne
 • parki narodowe i krajobrazowe
 • Lasy Państwowe (w tym nadleśnictwa)
 • KGW nierejestrowe
 • OSP nierejestrowe
 • sołectwa

 

ZAKRES POMOCY:

 

1) Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,

np. zakup rowerów, bryczki

b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,np. kursy dla przedsiębiorców, szkolenia specjalistyczne, warsztaty z zakresu ginących zawodów np.: dla przyszłych kowali, tkaczek, garncarzy…

W ramach małych projektów nie można uzyskać wsparcia na prowadzenie szkoleń w zakresie następujących dziedzin:

 • minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych (tzw. cross-compliance)
 • upowszechnianie nowoczesnych technologii w rolnictwie i leśnictwie
 • upowszechnianie zasad proekologicznych metod produkcji rolniczej, a w szczególności integrowanej produkcji rolniczej i rolnictwa ekologicznego
 • upowszechnianie standardów jakościowych w produkcji rolniczej i leśnej
 • ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym lub produkcją leśną
 • podejmowanie nowych, rynkowo zorientowanych kierunków produkcji rolnej
 • popularyzacja nowych kierunków działalności rolniczej w celu uzyskiwania dodatkowych dochodów
 • poprawa jakości i higieny produkcji
 • prawidłowe warunki utrzymania zwierząt
 • ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw na Obszarach Szczególnie Narażonych
 • zastosowanie mikrokomputerów i programów komputerowych w usprawnieniu zarządzania gospodarstwem rolnym i leśnym
 • warunki bezpiecznego wytwarzania i przechowywania pasz w gospodarstwie w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego

Na stronie internetowej Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) dostępna jest aktualna lista tematów szkoleń w ramach działania 111 zatwierdzonych do realizacji. Zadanie dotyczące szkoleń objęte wnioskiem w ramach małych projektów nie może pokrywać się z jakimkolwiek tematem szkoleń wymienionych powyżej oraz wymienionych w wykazie operacji ze strony internetowej www.fapa.org.pl.  Dodatkowo archiwalne wykazy będą zamieszczane na stronie internetowej MRiRW.

c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów np. festyny, koncerty folklorystyczne, dożynki, zawody sportowe…

d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich

 2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:

a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych

np. przeglądy zespołów folklorystycznych, zespołów kultywujących sztukę dawną,

b) promocję lokalnej przedsiębiorczości

c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów

3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:

a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR

b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej

np.: budowa pomostów, budowa domków letniskowych na wynajem, budowa placu zabaw, zakup wyposażenia gospodarstwa agroturystycznego

Infrastruktura turystyczna -obiekty oraz urządzenia turystyczne, służące zaspokajaniu potrzeb związanych z bierną lub aktywną turystyką.

4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000

np. przywrócenie rodzimych lokalnych gatunków roślin, odtworzenie zabytkowych parków,  zabezpieczenie pomników przyrody, oznakowanie i rozpowszechnianie wiedzy o wartości i znaczeniu tych obiektów…

5) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:

a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków

np. odnowienie kapliczek, pomników, zabytkowych ogrodzeń, bram, dzwonnic, mostków, altan…

b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje

c) kultywowanie:
— miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów
— języka regionalnego i gwary
— tradycyjnych zawodów i rzemiosła

              np. zakup strojów dla KGW, zakup instrumentów muzycznych dla zespołu folklorystycznego

d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania „Funkcjonowanie LGD”

 

6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:


a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych

b) promocję produktów lub usług lokalnych
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości”

d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych
e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych
f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych (z wyłączeniem działalności rolniczej)

 

7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej

np. zakładanie kolektorów słonecznych, instalacji pozwalających na wykorzystanie energii geotermalnej, wiatrowej lub wodnej w celu obniżenia kosztów prowadzenia działalności na obszarze wiejskim