Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 


 

 

 

 

Celem działania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi to rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Dzięki inwestycjom realizowanym w zakresie niniejszego działania udaje się odnowić zabytkową zabudowę charakterystyczną dla tradycyjnego budownictwa wiejskiego, zmodernizować przestrzeń publiczną (chodniki, place zabaw, parki, rynki itp.) oraz unowocześniać i wyposażać obiekty kultury, placówki sportowe i rekreacyjne, jak również wspierać projekty związane z infrastrukturą turystyczna i promocją regionu.

 

Beneficjenci działania:

 1. gmina;
 2. instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego;
 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 4. organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kryteria dostępu:

Pomoc może być przyznana na projekty realizowane w miejscowościach należących do:

 •  gmin wiejskich;
 •  gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców;
 •  gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców.

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

 1. projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:
  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 2. projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;
 3. projekt nie ma charakteru komercyjnego;
 4. w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu;
 5. organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;
 6. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

Forma i wysokość pomocy:

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 80% tych koszt. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji Programu. Wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym że kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości. Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa lub równa 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy.