Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Konkursy na operację w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” ogłaszane będą raz w roku. Operacja może być realizowana w  jednym lub dwóch etapach. Zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, w przypadku jednego etapu lub 3 lat, w przypadku dwóch etapów, lecz nie później niż do 30 czerwca 2015 roku. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 50% tych kosztów. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że w jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.