Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 


 

 

 

 

Konkursy na operację w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” ogłaszane będą raz w roku. Operacja może być realizowana w  jednym lub dwóch etapach. Zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, w przypadku jednego etapu lub 3 lat, w przypadku dwóch etapów, lecz nie później niż do 30 czerwca 2015 roku. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 50% tych kosztów. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że w jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.

Cel

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Zakres działania

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 2. usług dla ludności;
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 7. usług transportowych;
 8. usług komunalnych;
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 10. magazynowania lub przechowywania towarów;
 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Beneficjent

Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 3. działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:
  • gminy wiejskiej, albo
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 4. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w pkt 3;
 5. operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej;
 6. gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.