Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Konkursy na operację w ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” ogłaszane będą raz w roku. Operacja może być realizowana w jednym lub dwóch etapach. Zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, w przypadku jednego etapu lub 3 lat, w przypadku dwóch etapów, lecz nie później niż do 30 czerwca 2015 roku. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 50% tych kosztów. Dofinansowana może być operacja, w której planowana wysokości kosztów kwalifikowalnych przekroczy 20 000 zł. Pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości limitu:

  • 100 000 zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie jednego  miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;
  • 200 000 zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie dwóch miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;
  • 300 000 zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;

Suma przyznanych pomocy, na jednego beneficjenta nie może przekroczyć 300 000 zł w okresie realizacji Programu. W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.