Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


 

 

Konkursy na operację w ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” ogłaszane będą raz w roku. Operacja może być realizowana w jednym lub dwóch etapach. Zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, w przypadku jednego etapu lub 3 lat, w przypadku dwóch etapów, lecz nie później niż do 30 czerwca 2015 roku. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 50% tych kosztów. Dofinansowana może być operacja, w której planowana wysokości kosztów kwalifikowalnych przekroczy 20 000 zł. Pomoc jest przyznawana i wypłacana do wysokości limitu:

 • 100 000 zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie jednego  miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;
 • 200 000 zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie dwóch miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;
 • 300 000 zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;

Suma przyznanych pomocy, na jednego beneficjenta nie może przekroczyć 300 000 zł w okresie realizacji Programu. W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.

Cel

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Zakres działania

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 • usług dla ludności;
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 • usług transportowych;
 • usług komunalnych;
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 • magazynowania lub przechowywania towarów;
 • wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy;
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Wnioskodawcy

O pomoc może ubiegać się:

a)      osoba fizyczna, która:

 • podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarcza jako mikroprzedsiębiorca;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia;
 • nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie;
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji operacji;
 • w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarcza obejmującą Świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania na terenie działania LGD;
 • w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą Świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania na terenie działania LGD;
 • której, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007—2013”;

b)      osoba prawna, jeżeli:

 • podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarcza jako mikroprzedsiębiorca;
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy oraz w okresie ostatnich dwóch lat nie otrzymała dofinansowania;
 • jej siedziba lub oddział oraz w przypadku operacji związanych z budowa, przebudowa, remontem połączonym z modernizacja, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją — miejsce położenia nieruchomości znajdują się na terenie działania LGD;
 • jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym;

c)       wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli:

 • warunki, o których mowa w zaleceniu nr 2003/361/WE, są spełnione w odniesieniu do działalności wykonywanej w ramach spółki cywilnej;
 • każdy ze wspólników wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca;
 • każdy ze wspólników spełnia warunki wymienione w punkcie 1 — w przypadku gdy wspólnik jest osoba fizyczna;
 • każdy ze wspólników nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy oraz w okresie ostatnich dwóch lat nie otrzymała dofinansowania, a także jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym i jego siedziba lub oddział znajdują się na terenie działania LGD — w przypadku gdy wspólnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
 • siedziba lub oddział każdego ze wspólników w ramach prowadzonej spółki cywilnej oraz w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją miejsce położenia nieruchomości znajdują się na terenie działania LGD;

d)      spółka prawa handlowego nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli:

 • wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca;
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy oraz w okresie ostatnich dwóch lat nie otrzymała dofinansowania a także jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym i jej siedziba lub oddział znajdują się na terenie działania LGD.

Pomoc jest przyznawana ww. Wnioskodawcom, którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:
  a) w miejscowości należącej do:biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
  • gminy wiejskiej, albo
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców – w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

  b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:

  • gminy wiejskiej albo
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców – w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 4. w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”.