Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

O NAS

 

Proces budowy partnerstwa rozpoczął się w 2004 r. Zainicjowany został przez Fundację Wieś w XXI wiek, która rozpoczęła realizację I schematu Pilotażowego Programu Leader+. W trakcie niemal 400 godzin zajęć, spotkań, warsztatów z mieszkańcami dzisiejszego obszaru LGD, budowaliśmy pierwszą Zintegrowaną Strategię Rozwoju Lokalnego oraz tworzyliśmy pomysł na organizację, która skupiać będzie przedstawicieli trzech sektorów, celem rozwoju gmin objętych działaniami. W lutym 2006r. na spotkaniu założycielskim 24 członków dało podwaliny do dalszego leaderowskiego działania na rzecz innowacyjnego, zintegrowanego rozwoju naszego obszaru. Pierwotnie partnerami Fundacji było 9 gmin, po samorządowych wyborach jesiennych w 2006 i zmianie władzy z Fundacji wystąpiły 3 gminy. Gminy te znajdują się poza obszarem powiatu braniewskiego. Obecnie skład Fundacji to 31 członków, przedstawicieli wszystkich trzech sektorów. 

Główna ideą partnerstwa jest integrowanie różnych inicjatyw organizacji pozarządowych, samorządów i firm prywatnych na rzecz rozwoju Warmii, tworzenie lokalnych inicjatyw w dziedzinie gospodarki rolnej, kultury, edukacji, rozwoju turystyki i przeciwdziałania wysokiemu bezrobociu mieszkańców na tym obszarze.

 

Najważniejszym dokumentem Fundacji jest Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) . Dokument ten wytycza cele  wpływające na rozwój obszarów wiejskich.

Cele ogólne to:

  1. Poprawa jakości życia
  2. Różnicowanie działalności gospodarczej. Tworzenie pozarolniczych miejsc pracy
  3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi

Według naszej strategii - naszej wizji - „Obszar Fundacji Partnerstwa dla Warmii jest ośrodkiem wypoczynku i turystyki wpływającym na jakość życia mieszkańców”.

 


 

 

OBSZAR DZIAŁANIA

 

 Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo dla Warmii obejmuje obszar gmin, które zdecydowały się zawiązać partnerstwo w północno-zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, administracyjnie przynależących do terytorium powiatu braniewskiego. Od północy graniczy z Rosją (Obwód Kaliningradzki), od północnego-zachodu naturalną granicą jest Zalew Wiślany, od zachodu graniczy z powiatem elbląskim i lidzbarskim, od wschodu z powiatem Bartoszyckim.

Obszar ten znajduje się w jednym obrysie, co sprawia, że spełnia warunek spójności przestrzennej. Szczególne elementy łączące wszystkich partnerów to oprócz spójności obszaru, na którym gminy wzajemnie graniczą ze sobą, również wspólne więzy geograficzne, historyczne, kulturowe i przyrodnicze. Nade wszystko jednak wspólna dążność do zrównoważonego i dynamicznego rozwoju obszaru działania LGD, oparta jestna dotychczasowych doświadczeniach w realizacji wspólnych przedsięwzięć i wspólnych planach na przyszłość. Powierzchnia obszaru wynosi 1190 km2 (powiat braniewski to 1204,54 km²). Dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych umożliwia bezpośredni kontakt pomiędzy nimi.

Na obszar Fundacji Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii składa się z 6 gmin:

Gmina Braniewo, Lelkowo, Płoskinia, Wilczęta, Miasto i Gmina Frombork i Pieniężno.  

 

 


 

ORGANY FUNDACJI

RADA FUNDACJI

1.  Danuta Laskowska - Przewodnicząy Rady Fundacji

2.  Ewa Byczuk - Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji

3.  Zofia Gałczyńska - Sekretarz Rady Fundacji

4.  Elżbieta Hołowata - Członek Rady Fundacji

5.  Agnieszka Zajączkowska - Członek Rady Fundacji

6.  Łukasz Korneluk - Członek Rady Fundacji

7.  Tomasz Sielicki - Członek Rady Fundacji

8.  Zbigniew Kędziora - Członek Rady Fundacji

9.  Dariusz Janczarek - Członek Rady Fundacji

10. Wiera Rebinin - Członek Rady Fundacji

11. Stefan Nisiewicz - Członek Rady Fundacji

12. Janusz Sokołowski - Członek Rady Fundacji

13. Elżbieta Topolnicka Niemcewicz - Członek Rady Fundacji

14. Artur Masłej - Członek Rady Fundacji

15. Małgorzata Wojtas - Członek Rady Fundacji

16. Krzysztof Piotr Skiba - Członek Rady Fundacji

17. Krystyna Szkólnik- Piotrkowska - Członek Rady Fundacji

18. Józef Rumian - Członek Rady Fundacji

19. Tadeusz Zapadka - Członek Rady Fundacji

20. Krzysztof Bieniuk - Członek Rady Fundacji

21. Alicja Bieniuk - Członek Rady Fundacji

22. Janusz Milan - Członek Rady Fundacji

23. Bożena Chmiel - Członek Rady Fundacji

24. Witold Naumczyk - Członek Rady Fundacji

25. Władysław Bednarz - Członek Rady Fundacji

26. Wiesława Skiba - Członek Rady Fundacji

27. Ewelina Ślepokura - Członek Rady Fundacji

28. Leszek Kłębucki - Członek Rady Fundacji

29. Halina Sobol - Członek Rady Fundacji

30. Igor Szewczyk - Członek Rady Fundacji

ZARZĄD LGD

1. Jarosław Paweł Skiba - Prezes Zarządu

2. Tadeusz Kłębucki – Zastępca Prezesa Zarządu

3. Krzysztof Kisiel – Sekretarz Zarządu

 

RADA PROGRAMOWA FUNDACJI

1. Edyta Karpińska – Przewodniczący Rady Programowej

2. Alina Możeluk – Sekretarz Rady Programowej

3. Bartłomiej Kazimierczuk – Członek Rady Programowej

4. Andrzej Drozdowski – Członek Rady Programowej

5. Paweł Lisowski – Członek Rady Programowej

6. Robert Słonina – Członek Rady Programowej

7. Bogdan Szewczyk – Członek Rady Programowej

8. Mateusz Sobieszczuk – Członek Rady Programowej

  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Strona internetowa współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
działanie: 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.
Strona prowadzona przez FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DLA WARMII,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.